SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ETİK KURULU->Duyurular

ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE!

Üniversitemiz Senatosunun 03.08.2023 tarihli ve 2023-120 sayılı kararı ile “Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu” yerine “Sağlık Bilimleri Araştırma Etik Kurulu” oluşturulmuştur.

Konuya ilişkin karar aşağıdaki gibidir:

Yürürlükten kalkan mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönergenin Senatoda kabul edilmesi ile Senatonun 29.03.2012 tarih ve 2012-58 sayılı kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi yürürlükten kalkar.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Etik Kurulun kurulması ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun görevi sonra erer. Ancak, incelemesi devam eden başvurular Etik Kurula devredilir.

Bu nedenle Kurulumuzun başvuru süreçleri yenilenmiştir. Araştırmacıların değişiklikleri Kurulumuz web sayfasından takip etmesi ve başvurularını güncel kurallara göre yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda araştırmacıların başvuruları için esas kurallar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

1) Bütün araştırmacıların Hacettepe Üniversitesi mensubu olup E-imza yetkisi bulunması durumunda başvurularını tamamen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden, Kurulumuza ait şablonu seçip yapmaları gerekmektedir. Başvurular sorumlu araştırmacı veya sorumlu araştırmacının görevli olduğu birimin en üst amiri tarafından resmi yazı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Kurulumuza iletilir. Bu tür başvurularda sorumlu araştırmacının başvuru dosyasının orijinal şeklini muhafaza etmesi ve Etik Kurulumuzun talep etmesi halinde Kurulumuza sunması gerekmektedir.

2) Araştırmacılardan en az birinin Hacettepe Üniversitesi mensubu olmadığı ya da E-imza yetkisi bulunmadığı durumda (Hacettepe mensubu olmayan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başka kurum mensubu araştırmacılar) Kurulumuzun web sayfasında bulunan tek sayfalık Başvuru Dilekçesinin bütün araştırmacılar tarafından imzalanması ve Etik Kurulumuza elden iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurular, sorumlu araştırmacı veya sorumlu araştırmacının görevli olduğu birimin en üst amiri tarafından resmi yazı ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Kurulumuza iletilir. Bu tür başvurularda da sorumlu araştırmacının başvuru dosyasının orijinal şeklini muhafaza etmesi ve Etik Kurulumuzun talep etmesi halinde Kurulumuza sunması gerekmektedir.

• Başvuruda sağlanan bilgiler doğru olmalıdır.

 • Araştırmanın sunulan protokole, ilgili mevzuata, güncel Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesi ve güncel İyi Klinik Uygulamaları ilkelerine yapılması gereklidir. Bu süreçlerin anıldığı şekilde yürütülmesinden sorumlu araştırmacı yükümlüdür.
 • Araştırma ekibinin bütün üyelerinin araştırmanın tümü hakkında bilgi sahibi olması gereklidir.
 • Başvuru dosyası Etik Kurul web sayfasında duyurulan güncel formlar üzerinden hazırlanmalıdır.
 • Başvurunun ekinde yer alan bütün belgelerin aslı ile birebir aynı olması ve ıslak imzalı dosyanın taranıp arama yapılabilir pdf olarak konu kısmına sorumlu araştırmacının adı yazılarak Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Araştırma sona erdikten sonra çalışmanın sonuç raporunun araştırmanın bitiminden sonra bir ay içinde Kurulunuza sunulması gerekmektedir.
 • Çalışmanın herhangi bir sebepten dolayı tamamlanamaması durumunda Etik Kurulun bilgilendirilmesi gerekir.

3) Düzeltme Dilekçeleri;

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacı tarafından e imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Konu kısmına dosya numarası yazılmalıdır (SBA 23/XXX Düzeltme Dilekçesi).
 • Üst yazıya Kurulumuzun yazısı ilgi tutulmalıdır.
 • Ekte yer alan bütün belgeler aslı ile bire bir aynı olmalıdır.
 • Islak imzalı belgeler taranıp arama yapılabilir pdf formatında ek yapılarak gönderilmelidir.

4) Dilekçeler;

 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden sorumlu araştırmacı tarafından e imzalı olarak gönderilmelidir.
 • Konu kısmına dosya numarası yazılmalıdır (SBA 23/XXX Düzeltme Dilekçesi).
 • Üst yazıya Kurulumuzun yazısı ilgi tutulmalıdır.
 • Ekte yer alan bütün belgeler aslı ile bire bir aynı olmalıdır.
 • Islak imzalı belgelerin taranıp arama yapılabilir pdf formatında ek yapılarak gönderilmelidir.

5) Süresi Dolan Çalışmalar;

MADDE 8- (7) “Uygundur” kararı verilen araştırma önerilerine ilk seferde en fazla üç yıl süreyle izin verilir. Süresi içerisinde tamamlanamayan araştırmalar için sorumlu araştırmacılar tarafından araştırmanın süresinin bitimine en geç bir ay kala gerekçeli süre uzatma dilekçesi verilir. Gerekçesi Etik Kurul tarafından kabul edilen araştırmalara birer yıl uzatma verilerek en fazla beş yıl süre için izin verilir.

Bu nedenle 01 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yönergemiz gereği süresi dolmuş araştırmaların dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Telefonlara her gün (Toplantı saatleri dışında) 09:00-12:00 / 13:30-17:00 saatleri arasında cevap verilecektir.

DOSYA DURUMLARI HAKKINDA SADECE EBYS ÜZERİNDEN YAZILI BİLGİ VERİLMEKTEDİR.